Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Конкурс

К О Н К У Р С за прием на ученици во МПБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, за учебната […]

за прием на ученици во МПБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, за учебната 2023/24г.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

– да имаат завршено основно образование.

– да имаат основно познавање на Православието.

– да се телесно и душевно здрави.

– да не се постари од 18 години.

– да не се женети.

Приемниот испит се состои од писмена работа и тест по македонски јазик и литература и испит по пеење.

Тестот по македонски јазик ќе го опфати материјалот од граматика и литература, а писмената работа ќе биде на тема од литературата или од лектирите од 5то до 9то одделение.

Испитот по пеење се состои од проверка на музичките способности на кандидатите преку пеење на музичката скала и песни.

Кандидатите кои нема да освојат минимум 60 бодови, се смета дека не го положиле приемниот испит и нема да бидат рангирани.

Молбите за прием се поднесуваат преку парохискиот свештеник и надлежниот архиереј до Управата на богословијата. Приемниот испит ќе се одржи на 19.06.2023г. (понеделник), со почеток од 09:00ч.

По потреба, ќе се спроведе и втор приемен испит кон крајот на јуни.

Кандидатите треба да ги приложат следните документи.

– свидетелство за свето крштение;

– свидетелства од 5то до 9то одделение;

– благослов од надлежниот архиереј;

– уверение од парохискиот свештеник за подобност на кандидатот за свештенички чин;

– лекарска потврда;

– писмена согласност од родителите дека кандидатот може да учи во богословијата и обврска од нив дека редовно ќе ги подмируваат интернатските трошоци доколку ученикот не е стипендист.

За полагање на приемниот испит кандидатите се должни да уплатат 1500 денари кај секретарот на богословијата, најдоцна до денот пред полагањето на приемниот испит.

Ќе бидат примени најмногу по тројца кандидати од секоја епархија.

Упис на вонредни ученици не се одобрува.

Од управата на Богословијата

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: