Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Верата, жените и „родот“ – два актуелни случаја

Прв случај. Во Србија се отвори дискусија околу воведувањето на таканаречената „родово-сензитивна“ терминологија во српскиот јазик. Што подразбира тоа? Подразбира повеќе нешта. Прво, дека еден куп општи јазични форми кои по правило се во машки род, сега треба задолжително да добијат форми и за женски род. На пример, наместо стандардното „студенти“ ќе треба да стои […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: