БлогМК - Прохор »

 • Bерата нa еден стотник

  Posted 2023-07-03 10:15:47 by: Сард

  ~+~ Матеј 8: 5-13  А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до Него еден стотник и Го молеше говорејќи: 6„Господи, слугата мој лежи дома фа­тен и многу страда.“ 7Исус му рече: „Ќе дојдам и ќе го из­лекувам.“ 8А стотникот одговори и рече: „Гос­поди, не сум достоен да влезеш под мо­јот покрив; но кажи само збор и слугата ...

  Comments: 0   View more...

 • Четири завета на Свети Наум

  Posted 2023-07-02 17:33:57 by: Сард

   ~+~ Еден ден пред Божиќ, кога свети Наум ја беше завршил светата Литургија во манастирот и ги беше причестил монасите и народот, почувствувал дека му се приближува разделбата од овој свет. Гледајќи го монасите неговото бледо лице, од кое излегувала некоја блага светлина, почувствувале во своите срца дека наскоро мора да се разделат од својот ...

  Comments: 0   View more...

 • ONLY SPEAK A WORD – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2023-07-02 12:53:54 by: Сард

  ~+~ Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with Him, saying “Lord, my servant is lying at home paralysed, dreadfully tormented.” And Jesus said to him, “I will come and heal him.” The centurion answered and said, “Lord, I am not worthy that You should come under my roof. But ...

  Comments: 0   View more...

 • Кажи само збор – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-07-01 21:07:45 by: Сард

  ~+~ „А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до Него еден стотник и Го молеше говорејќи: ’Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда‘. Исус му рече: ’Ќе дојдам и ќе го излекувам‘. А стотникот одговори и рече: ’Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив; но кажи само збор и слугата ...

  Comments: 0   View more...

 • If the light that is in you is darkness, then what will the darkness be?

  Posted 2023-06-30 12:36:45 by: Сард

  ~+~ “The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is pure, your whole body will be full of light; But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? “(Matthew 6, 22-23). ...

  Comments: 0   View more...

 • Aко светлината, што е во тебе, е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината?

  Posted 2023-06-29 22:08:12 by: Сард

  ~+~„Светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде чисто и целото твое тело ќе биде светло; ако, пак, твоето око биде лошо, целото тело ќе ти биде темно. И така, ако светлината, што е во тебе, е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината?“ (Матеј 6, 22–23). Знаете од Светите отци дека умот ...

  Comments: 0   View more...

 • FISHERS OF MAN – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-06-17 09:55:35 by: Сард

  ~+~ FISHERS OF MAN – 3 Children, why in today’s Gospel Reading Christ says that He would make His disciples “hunters  (fishers) of men” and He would not say, for example, teachers or leaders or something similar? Let us see why. Let us begin with ourselves, as it is the rule, and let us ask ...

  Comments: 0   View more...

 • Ловци на луѓе – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-06-17 09:50:51 by: Сард

  ~+~ Ловци на луѓе – 3 Зошто во денешното евангелие Христос вели дека Своите ученици ќе ги направи „ловци на луѓе“, а не, на пример, нивни учители, водачи или нешто слично? Ајде да видиме – зошто. Да почнеме од самите себе, како што е редот, и да се запрашаме: дали сме носители на дарот на ...

  Comments: 0   View more...

 • Преподобен Јустин Ќелиски

  Posted 2023-06-14 02:51:24 by: Сард

  ЖИВА КНИГА НА ДУХОТ ~+~ Секој Христијанин станува составен дел од полнотата на Оној Кој исполнува сѐ во сѐ, и самиот се исполнува со таа полнота Божја[1]; и на тој начин достигнува сесовршена полнота на своето човечко битие, на својата човечка личност. – преподобен Јустин Ќелиски Свети Јустин (Поповиќ) Ќелиски или aва Јустин, како што ...

  Comments: 0   View more...

 • Saints Peter’s and Paul’s (Apostolic) Lent

  Posted 2023-06-11 00:10:22 by: Сард

  Every day is blessed by the Lord, especially the fasting days which are established and given by Him in His Church for the increase of our spiritual vigilance and attention over the heart and its purification from the passions. Fasting and prayer are great gifts from God, without which there is no deification and salvation ...

  Comments: 0   View more...

 • Our Holy Father Gavril – The Beacon of Our Time

  Posted 2023-05-28 09:58:17 by: Сард

  ~+~ Father Gavril, from the Lesnovo Monastery, was a great consolation to the few true Christian communities (Christians with their own spiritual father, with a rule for spiritual struggle, who regularly fasted, confessed and received communion), who at that time, from 1983 to 1987 (the years we spent together), in R. Macedonia were scattered like ...

  Comments: 0   View more...

 • Cветиот отец наш Гаврил – Светилникот на нашето време

  Posted 2023-05-28 09:55:58 by: Сард

  ~+~  Отец Гаврил, од Лесновскиот манастир, беше голема утеха за малкуте вистински христијански заедници (христијани со свој духовен отец, со правило за духовен подвиг, кои редовно постеа, се исповедаа и се причестуваа), кои во тоа време, од 1983 до 1987 година (годините што ги поминавме заедно), во Р. Македонија беа распрснати како мали оази за ...

  Comments: 0   View more...

 • Недела на Светите отци на Првиот Вселенски собор – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-05-27 02:33:13 by: Сард

  ~+~ „А животот вечен е тоа, да Те познаат Тебе, Единиот вистински Бог, и испратениот од Тебе Исус Христoс.“ Познанието на Бог не е вера, не е фантазија, не е размислување, не е идеја, не е читање, не е интелектуално знаење, не е световно образование, не е добро воспитување, не е обичај, итн. И се фаќа ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of the Holy Fathers of the First Ecumenical Council – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2023-05-27 02:09:04 by: Сард

  ~+~ “And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.” Knowledge of God is not faith, it is not fantasy, it is not thinking, it is not an idea, it is not reading, it is not intellectual knowledge, it is not worldly education, ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Леонтиј Струмички, патријарх Ерусалимски

  Posted 2023-05-26 23:36:37 by: Сард

  Свети Леонтиј е роден во Струмица, поранешен Тивериополис, од богати и благочестиви родители. На Крштението го добива името Лав. Штом научи да чита почна да ги изучува Светото Писмо и житијата на Светиите, a во душата му се роди желба да стане монах. По смртта на родителите се повлече на една осамена гора, каде што ...

  Comments: 0   View more...

 • HOMILY ON ASCENSION – FATHER GAVRIL GALEV

  Posted 2023-05-25 01:06:06 by: Сард

  ~ + ~ In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Today we celebrate the event of Christ’s ascension to heaven. [The Feast of the Ascension of the Lord – is the day on which the Lord ascended into heaven (Acts 1: 1-12; Mark 16: 12-19; ​​Luke 24: ...

  Comments: 0   View more...

 • БЕСЕДА ЗА ВОЗНЕСЕНИЕ – ОТЕЦ ГАВРИЛ

  Posted 2023-05-24 23:35:02 by: Сард

  ~+~ Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух На денешниот ден го славиме настанот на Христовото возенсението на небесата. [Празникот Вознесение Господово – е ден во кој Господ се вознесе на неботo (Дела. 1, 1-12; Мк. 16, 12-19; Лк. 24, 50-52). Откако Господ Исус Христос се распна на Kрстот за нас, за откуп ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica Nahum: Ascension or deliriousness (spiritual deception)?

  Posted 2023-05-24 05:42:56 by: Сард

  ~+~ The feasts of the Lord are a good opportunity to remember some of the key events that enable our spiritual life in the Orthodox Church. If the Son of God had not descended to earth among us, being incarnated Himself by the Holy Spirit and the Virgin Mary (with Her free and loving permission), ...

  Comments: 0   View more...

 • Митрополит Струмички Наум: Вознесение или превознесување?

  Posted 2023-05-24 05:40:51 by: Сард

  ~+~ Господовите празници се убава можност да се потсетиме на некои клучни настани кои го овозможуваат нашиот духовен живот во Православната Црква. Ако Синот Божји не се симнеше на земјата меѓу нас, воплотувајќи се од Светиот Дух и Дева Марија (со Нејзина слободна и љубовна согласност), и ако не станеше Човек, и ние не ќе ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of the Holy Apostle Thomas – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-04-22 01:58:52 by: Сард

  ~+~ The higher the goal a person usually sets for himself, the more he achieves. Thus, the Lord calls us to accomplish the highest goal: “You shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect” (Matthew 5, 48). This means, we should not be satisfied only with our faith in God, but we ...

  Comments: 0   View more...

 • Недела на светиот Апостол Тома – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-04-22 01:55:28 by: Сард

  ~+~ Колку повисока цел си поставува човекот, вообичаено, толку повеќе достигнува. Така и Господ нѐ повикува кон остварување на највисоката цел: „Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен“. Значи, не треба да се задоволуваме само со нашето верување во Господ, туку треба да се стремиме и кон познанието на Бог – за, од ...

  Comments: 0   View more...

 • Живот во опитност и познание – о. Гаврил Галев

  Posted 2023-04-21 22:08:55 by: Сард

  ~+~ Христос воскресна! Повторно ќе кажеме, Христос е центар на нашиот живот, а Христовото воскресение е најголемиот и најбитен настан во историјата на човештвото. Без Христовото воскресение човекот е ништо, а без Неговото воскрсение животот е само сенка и сон. Но Христос се воплоти и вочовечи, и со својата смрт и воскресение му даде повторно ...

  Comments: 0   View more...

 • Life through experience and knowledge – Fr. Gavril Galev

  Posted 2023-04-21 21:07:12 by: Сард

  ~+~ Christ is risen! We will say again, Christ is the centre of our lives, and Christ’s resurrection is the greatest and most important event in the history of mankind. Without Christ’s resurrection, man is nothing, and without His resurrection life is only a shadow and a dream. But Christ was incarnate and became Man, ...

  Comments: 0   View more...

 • Resurrection of Christ – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-04-20 22:08:37 by: Сард

  ~+~ In the beginningless beginning of all was the Hypostasis of the Word, and the Word was in the God and Father – from Whom He is born before the ages, and the Word was God – the Son of God, of one essence and equal in glory with the Father. In the beginning without ...

  Comments: 0   View more...

 • Воскресение Христово – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-04-19 09:46:25 by: Сард

  ~+~ Во беспочетниот почеток на сѐ беше Ипостасот на Словото и Словото беше во Бог и Отец – од Кого предвечно се раѓа, и Словото беше Бог – Син Божји, едносуштен и еднославен со Отецот. Тој и во почетокот без почеток, и при создавањето на светот и на човекот – според икона и подобие Божјо, ...

  Comments: 0   View more...