ВИДЕОТЕКА

Оддели - Видеозбирка

Александар Гулевски Протопсалт - Exhibition: Bitola Glagolitic Sheets I (2012)
0
0 favorites
1,813 views
0 likes
0 comments
Exhibition: Bitola Glagolitic Sheets (2012)
Author: Aleksandar Gulevski
Place: Magaza, Bitola, Republic of Macedonia
Date: 3-10. 05. 2012
Video: TERA Television, Ritamot na gradot with Neda Maretić.